През 2022 г. разходите за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) във всички сектори на икономиката на област Шумен са 419.1 млн. лв. и в сравнение с предходната година се увеличават с 29.5%, съобщиха от регионалния статистически отдел.

Най-голям обем инвестиции в ДМА са вложени в промишления сектор – 151.7 млн. лева, което е с 24.5% повече спрямо 2021 година. Следващ по обем на направените инвестиции за ДМА е сектора на услугите (търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети; транспорт, складиране и пощи; хотелиерство и ресторантьорство) – 87.4 млн. лева, като в сравнение с предходната година е регистрирано увеличение с 28.8%.

В сектор „Строителство“ през 2022 г. инвестициите за ДМА са 31.9 млн. лв., или с 14.4% повече в сравнение с 2021 година.

През 2022 г. е регистрирана промяна в структурата на разходите за придобиване на дълготрайни материални активи по видове. Относителният дял на направените инвестиции за сгради, строителни съоръжения и конструкции намалява с 2.8 пункта в сравнение с предходната година и достига 28.7%, вложените инвестиции в транспортни средства намаляват с 1.0 пункт до 12.4%. Същевременно направените инвестиции за машини, производствено оборудване и апаратура нарастват с 1.5 пункта, за закупуване на земя – с 0.4 пункта, а другите разходи се увеличават с 1.9 пункта, като формират съответно 42.7, 6.6 и 9.6% от общия обем инвестиции в ДМА.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име