По окончателни данни произведеният брутен вътрешен продукт  (БВП) за област Шумен през 2022 г. е 2 342 милиона лева. Това нарежда областта на 14-то място в страната, сочат данните на местния статистически отдел. В сравнение с 2021 г. обемът му в номинално изражение нараства с 14.5%. Произведеният в областта БВП е 1.4% от общия за страната. На човек от населението се падат 15 614 лв. от стойностния обем на показателя за област Шумен, при 25 956 лв. за страната. С най-високо ниво на БВП на човек от населението е област София (столица) – 53 746 лева.

Създадената през 2022 г. брутна добавена стойност  (БДС) в област Шумен се увеличава в сравнение с 2021 г. с 16.4% и възлиза на 2 082 млн. лв. Създадената в областта БДС е 1.4% от общата за страната.

През 2022 г. относителният дял на сектора на услугите представлява 56.3% от общата БДС за областта и е в размер на 1 172 млн. лв., което е с 3.4 процентни пункта повече в сравнение с 2021 година.

Добавената стойност реализирана от индустриалния сектор е в размер на 615 млн. лв. и представлява 29.6% от общата БДС за областта. Спрямо 2021 г. нейният относителен дял нараства с 0.6 процентни пункта.

Реализираната от дейностите в сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ БДС е в размер на 294 млн. лв., или 14.1% от общата БДС за областта. В сравнение с предходната година относителният й дял намалява с 4.0 процентни пункта.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име