Нефинансовите предприятия в област Шумен приключват 2022 г. с положителен финансов резултат от 517 млн. лева. Предприятията, реализирали печалба са 78.4%, със загуба – 12.4%, а с нулев финансов резултат – 9.2%, сочат данните на статистиката.

Нетните приходи от продажби в област Шумен достигат 6 581 млн. лв., като е отчетено увеличение с 31.6% в сравнение с предходната година.

С най-голям относителен дял е сектор „Преработваща промишленост“ – 46.0% от нетните приходи от продажби за областта. Следват секторите „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ и „Селско, горско и рибно стопанство“, съответно с 31.6% и 7.7%.

През 2022 г. стойността на продукцията по текущи цени в област Шумен възлиза на 4 774 млн. лв., като е отчетен ръст с 32.3% спрямо 2021 година.

Водещ в икономиката на областта е сектор „Преработваща промишленост“, където са реализирани 61.7% от общата стойност на продукцията, следван от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 11.0% и сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 8.3%.

Броят на заетите лица в нефинансовите предприятия в област Шумен през 2022 г. е 39 291. Най-висок е делът на заетите лица в сектор „Преработваща промишленост“ – 36.0% от общия брой на заетите в областта, следван от сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 20.6%.

В микропредприятията работят 32.8% от заетите в областта, в малките предприятия – 20.9%, в средните предприятия – 15.7%, а в големите предприятия – 30.6%.

С най-голям относителен дял на заетите лица в нефинансовите предприятия в областта е община Шумен – 74.8%.

По окончателни данни на Националния статистически институт, годишен отчет за дейността си през 2022 г. са представили общо 8 083 нефинансови предприятия, осъществявали дейност в област Шумен, което е със 17.9% повече в сравнение с 2021 година.

С най-голям относителен дял е сектор „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 31.0% от общия брой на отчетените предприятия, следван от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ – 22.1%.

Микропредприятията (до 9 заети) са най-много – 7 582, или 93.8% от предприятията в областта. Малките предприятия (от 10 до 49 заети) са 411, а средните (от 50 до 249 заети) – 69. Големите предприятия (с 250 и повече заети) са 21.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име