Демографската ситуация в област Шумен се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, показват последните данни на регионалната статистика.

Към 31 декември 2023 г. в област Шумен живеят 149 699 души, които са 2.3% от населението на България. Това нарежда региона на 14-то място по брой жители, непосредствено след Сливен (170 051 души) и преди Враца (147 619 души). В сравнение с 2022 г., населението на областта се увеличава със 71 души.

Мъжете са 72 582 – 48.5%, а жените 77 117 – 51.5%, или на 1 000 мъже се падат 1 062 жени. Във възрастта до 58 години обаче, броят на мъжете преобладава.

Продължава процесът на застаряване на населението. В края на 2023 г. хората над 65-годишва възраст в региона са 37 773, или 25.2% . В сравнение с 2022 г., делът на жителите в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Процесът на застаряване е по-силно изразен сред жените, отколкото сред мъжете. В област Шумен относителният дял на жените на възраст над 65 години е 29.3%, а на мъжете – 20.9%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях.

Хората над 65 години в страната са 23.8%. В регионален аспект този дял е най-висок в областите Видин (31.3%), Габрово (30.3%) и Смолян (28.9%). Общо в 22 области, включително Шумен, този дял е над средния за страната. Най-нисък е делът на възрастното население в областите София (столица) – 19.2%, Варна – 21.5% и Благоевград – 22.2%.

Общо за Европейския съюз, относителният дял на населението над 65 години е 21.3%. Най-висок е този дял в Италия (24.0%) и Португалия (24.0%). Общо в 17 страни, включително и България, делът на възрастното население е над 20.0%.

Към 31.12.2023 г. в област Шумен децата до 15 години са 19 799, или 13.2% от общия брой на населението, с 0.1 процентни пункта по-малко от 2022 г. Относителният дял на децата до 15 години е най-висок в областите Сливен – 18.9%, Ямбол – 15.2% и Бургас – 14.9%. Общо в 17 области този дял е под общия за страната (14.1%), като най-нисък е в областите Смолян – 10.6%, Видин – 11.5% и Габрово – 11.7%.

През 2022 г. делът на най-младото население в ЕС е 14.9%, като най-нисък е в Италия – 12.4%, Португалия – 12.9% и Малта – 12.7%, а най-висок е в Ирландия – 19.3%, Швеция – 17.4% и Франция – 17.3%.

Към 31.12.2023 г. общият коефициент на възрастова зависимост за област Шумен е 62.5%, или на всяко лице в зависимите възрасти (под 15 и над 65 години) се падат по-малко от две лица в активна възраст.  За сравнение, през 2022 г. този коефициент е бил 61.9%. Във всички области на страната този показател е над 50.0%.

Застаряването на хората в област Шумен води до повишаване на средната възраст на населението, която от 40.8 години през 2010 г. нараства на 46.3 години в края на 2023 г., при 45.2 години средна възраст за страната.

Процесът на застаряване на населението се проявява както при жените, така и при мъжете. Средната възраст на жените в областта е 48.1 години, а на мъжете – 44.4 години.

Тенденцията на застаряване на населението води до промени и в неговата основна възрастова структура – под, във и над трудоспособна възраст. Влияние върху населението във и над трудоспособна възраст оказват както застаряването, така и законодателните промени при определянето на възрастовите граници за пенсиониране. За 2023 г. тези граници за хората в трудоспособна възраст са до навършването на 62 години за жените и 64 години и 6 месеца за мъжете.

Жителите на региона в трудоспособна възраст към 31.12.2023 г. са 86 389 души, или 57.7% от цялото население, като мъжете са 45 886, а жените – 40 503. През 2023 г. трудоспособното население намалява с 65 души спрямо предходната година.

Към края на 2023 г. в над трудоспособна възраст са 41 971 души, или 28.0%, а под трудоспособна възраст са 21 339, или 14.3% от населението на областта.

Възпроизводството на трудоспособното население се характеризира чрез коефициента на демографско заместване, който показва съотношението между броя на влизащите в трудоспособна възраст (15 – 19 години) и броя на излизащите от трудоспособна възраст (60 – 64 години). Към 31.12.2023 г. коефициентът на демографско заместване за област Шумен е 62, а за страната това съотношение е 69.

Най-благоприятна е стойността на показателя в областите Сливен – 92, София (столица) – 87 и Варна – 81 лица. Най-нисък е този показател в областите Смолян – 44, Кърджали – 47 и Силистра – 53.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име