Към 30 юни общият дълг на Община Шумен е 2 860 746 лв. Това става ясно от информация за текущото изпълнение на общинския бюджет за първото полугодие, която ще бъде разгледана на предстоящата сесия на местния парламент.

Общият размер на платените лихви по заемите през отчетния период е 48 008 лв.

През месец февруари е платена главница в размер на 750 061 лв. по общинския дълг, поет чрез емитиране на общински облигации. Остатъкът е 1 500 122  лв. Платените лихви по облигационния заем са в размер на 28 974  лв.

Към 30 юни главницата по общинския дълг към „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ“ за осигуряване на съфинансиране по проект „Интегриран воден цикъл за гр. Шумен – ІІ етап“ е в размер на 1 360 624  лв. През отчетния период по този заем е платена главница в размер на 166 200 лв. и е погасена лихва в размер на 19 034 лв.

Предстои общинският дълг да набъбне значително, тъй като Общината има намерение да тегли нов кредит от общо 18 млн. лв.

Заемът с договор за банков кредит е за финансиране на проектите за рехабилитация на улична мрежа и междублокови пространства в Шумен на стойност 15 000 000 лв. с ДДС и за ремонт на улици в селата на територията на общината на стойност 3 000 000 лв. с ДДС.

Общественото обсъждането на дълга ще се състои в петък от 13.30 часа в зала „Проф. Венета Вичева“.

На заседанието на Общинския съвет следващата седмица пък ще бъде гласувана актуализация на общинския бюджет.

Изпълнението на собствените приходи на Община Шумен към 30 юни е 73,28%, сочи информацията за текущото изпълнение на общинския бюджет. При годишен бюджет 26 705 437 лв., отчетеният им размер за първото полугодие на годината възлиза на 19 568 759 лв.

Общото изпълнение на данъчните приходи е 7 544 947 лв. при разчет 10 570 000 лв. Спрямо заложения бюджет изпълнението е 71,38 %.

При план 3 500 000 лв. събраните суми от данък недвижим имот са в размер на 3 040 301 лв., което е 86,87 % от годишния план.

При разчет 4 300 000 лв., изпълнението за второто тримесечие на 2021 г. на данъка върху превозните средства е в размер на 2 842 958 лв. или 66,12% спрямо плана за годината.

При данъка за придобиване на имущества при дарение и по възмезден начин изпълнението е 1 569 356  лв., при план 2 550 000 лв., което е 61,54% .

Патентен данък и данък върху таксиметровия превоз – по план 200 000 лв., изпълнението е в размер на 82 259 лв., или 41,13% .

Планът за туристическия данък е 20 000 лв., като към 30 юни са постъпили 10 013 лв. или 50,07%  от заложените средства.

Към 30 юни неданъчните приходи възлизат на 12 023 812 лв., при план 16 135 473 лв., или изпълнението на плана е 74,51%.

Неданъчните приходи включват приходи и доходи за собственост, при разчет 5 542 942 лв., изпълнението е 2 286 070  лв. или 41,24%, спрямо плана за 2021 г.

Приходи от наеми на имущество, разчетени в размер на 1 409 705 лв., са с изпълнение 46,70% или реализирани 658 308 лв.  

От наеми на земя при разчет 650 000 лв., изпълнението е 295 354 лв. или 45,44%, спрямо плана.

Най-голям относителен дял от неданъчни приходи по бюджета на Община Шумен за 2021 г. е делът на общинските такси – при уточнен план 8 267 378 лв., изпълнението е  6 089 564 лв. или 73,66%.

От такса битови отпадъци са събрани 5 105 539 лв., или 78,55%  от заложените 6 500 000 лв.

Общо разходите по бюджета към 30 юни по план са 109 352 111 лв., изпълнението е 46 272 738 лв. или  42,32%.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име