OLYMPUS DIGITAL CAMERA

С 23 гласа „за”, 3 „против” и 3 „въздържал се” общинските съветници приеха докладната записка за изменение на Наредба №14 на Общински съвет-Разград за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината. Това стана на сесия при повторно внасяне на докладната, след като на сесията през юни тя не бе одобрена от Общинския съвет.

Според предложението на заместник-кмета и изпълняващ функцията кмет на Община Разград Добрин Добрев отпадат таксите за подготвителните трета и четвърта подготвителни групи в селата от общината, а в областния град се намаляват с 40%. Регламентира се и нова услуга, която дава възможност децата, които в края на месец май завършат четвърта група и получат Удостоверение за задължително предучилищно образование, с което са записани в първи клас, да ползват детската градина в периода 1.06.-14.09. срещу такса в размер на 65 лв. за първо дете в Разград и 55 лв. в селата, а за второ и следващо – съответно 55 и 45 лв.

На заседанието си съветниците приеха и останалите три докладни записки, отхвърлени преди месец. Така най-голямото село в област Разград Дянково ще има временно изпълняващ длъжността кмет до частичните избори на 3 октомври, това е Али Джемилов Алиев.

Сред дискусионните докладни бяха тези за избор на представителство за участие в структури на областно ниво. Съветниците решиха на Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница за активно лечение „Свети Иван Рилски“ – Разград“, което ще се проведе на 29 юли, Община Разград да бъде представлявана от председателя на комисията по управление на общинската собственост Иво Димитров, който бе упълномощен да гласува „за” по три от точките на общото събрание, свързани с освобождаването от отговорност на членове на Съвета на директорите от предходни периоди, а „въздържал се” – по останалите 10 точки, сред които има промяна в състава на Съвета на директорите и промяна в капитала на дружеството.

В извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав” ЕООД-Разград, представител на Община Разград няма да участва – решиха 15 от съветниците, 1 гласува „въздържал се”.  Точният текст, с който заместиха предложените за произнасяне решения, бе представен от председателя на Комисията по законност Калоян Монев: „Общински съвет-Разград констатира, че при действащата правна уредба Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Дунав”ЕООД-Разград, не може да изпълнява функциите, за които е създадена.  Това обезсмисля нейното съществуване и участието на Община Разград в дейността на асоциацията, ето защо не определя представител на общината за извънредното Общо събрание”.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име