През 2024г. се навършват 32 години от създаването на мрежата от защитени зони „Натура 2000“ на територията на Европейския съюз. На 21 май 1992г. е приета Директивата на ЕС за местообитанията. Тази директива, заедно с Директивата на ЕС за птиците (приета през 1979г.), създават мрежата от защитени зони в ЕС, наречена „Натура 2000“. Днес тя обхваща над 27 000 защитени зони в сухоземната и морската част на ЕС, които успешно допринасят за опазването на уникалното европейско природно наследство.

На 21 май екоексперти на РИОСВ Шумен, заедно със служители на общинска администрация Антоново ще извършат почистване на Защитена зона  BG0000432 „Голяма река“ за опазване на природните местообитания. След почистването в местността ще бъде монтирана информационна табела указваща забранителните режими в защитената зона.

Европейският ден на „Натура 2000“ ще бъде отбелязан на 22 май и в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Царев брод, общ. Шумен, заедно с експерти от направление „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ при РИОСВ Шумен. Възпитаниците от всички класове ще се запознаят със защитените зони от „Натура 2000“ в областта, както и с видовете, предмет на опазване в тях. След това заедно с експертите от РИОСВ Шумен ще изработят и монтират хранилки и къщички за птици в двора на своето училище и близкият парк в населеното място.

Коментари

коментар

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име