Средната брутна заплата в областта остава по-ниска от тази за страната, която за месец март 2024 г. е 2 300 лева, сочат данните на местната статистика. С най-високо средно възнаграждение през последния месец на тримесечието е област София (столица) – 3 231 лв., а с най-ниско е област Благоевград – 1 476 лева.

По размер на средната работна заплата за месец март област Шумен заема 12-то място сред 28-те области на страната.

През първото тримесечие на 2024 г. средната месечна брутна работна заплата в област Шумен нараства спрямо четвъртото тримесечие на 2023 г. с 2.1% до 1 704 лева. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“, „Добивна промишленост“ и „Административни и спомагателни дейности“. Най-голямо намаление на заплатите се наблюдава в „Образование“, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ и „Селско, горско и рибно стопанство“.

През наблюдавания период средното месечно възнаграждение в областта нараства с 16.1%, спрямо същото тримесечие на 2023 година. Спрямо същия период на предходната година, средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2024 г. в обществения сектор нараства с 15.6%, а в частния сектор – с 16.3%.

Наетите по трудово и служебно правоотношение в област Шумен

към края на март нарастват с 933, или с 2.2%, спрямо края на декември 2023 г., като достигат 44 172 по предварителни данни на Националния статистически институт. Увеличение на наетите лица е регистрирано в тринадесет отрасъла, като то е най-голямо в „Операции с недвижими имоти“ – с 13.8%, „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ – с 13.5%, и „Строителство“ – с 13.3%. Намаление се наблюдава в шест от общо 19 икономически дейности, като е най-значимо в „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Професионални дейности и научни изследвания“ и „Административни и спомагателни дейности“.

Относителният дял на наетите е най-висок в дейностите „Преработваща промишленост“ и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – съответно 30.1 и 13.3%.

В края на март 2024 г. в сравнение с края на март 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в областта нарастват със 168, или с 0.4%.

В края на първото тримесечие на 2024 г. наетите в държавното управление в област Шумен са 1 881, в образованието – 4 085, а в хуманното здравеопазване и социална работа – 4 921.

По брой лица, наети по трудово и служебно правоотношение към края на март 2024 г., областта заема 13-то място сред 28-те области в страната. Най-голям е броят на наетите в област София (столица) – 808.7 хил., а най-малък в област Видин – 16.3 хиляди.

Коментари

коментар

1 Коментар

  1. Каква ‘изненада’, само!
    Всъщност, това със ‘средната заплата’ е като 1 яде свинско, друг яде зеле, средно и двамата ядат свинско със зеле… Нали?

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име