Външният асансьор за инфекциозното отделение на третия етаж на МБАЛ - Шумен

Ден преди общото събрание на акционерите на „МБАЛ-Шумен” АД запознаваме читателите с основното съдържанието на консолидирания доклад за дейността на областната болница през 2023 г., подготвен от изпълнителния директор д-р Димитър Костов.  Данъкоплатците и пациентите на лечебното заведение имат право да знаят как се управляват техните пари за здравеопазване. Затова публикуваме най-важните данни от документа, въпреки риска да бъдем обявени за „поръчкови“ от д-р Костов и приближените му, които виждат „поръчкова журналистика“ всеки път, когато се огласят неудобни проблеми на болницата.

Към 31.12.2023 г. вписаният капитал на МБАЛ-Шумен е 9 529 270 лв.  Според счетоводния баланс на дружеството непокритата загуба е в размер на 6 623 000 лв., текущата печалба е 1 098 000 лв.  Собственици са държавата с 67,13 %, община Шумен с 19,70 % , останалите девет общини имат от 1 до 2,5 %.

В предмета на дейност са диагностика и лечение по 32 специалности, между които и очни болести, чието отделение беше закрито от 1 март 2024 г.  Вероятно в следващия доклад ще се отрази това еднолично решение на директора, тъй като МЗ ни увери, че Съветът на директорите по закон няма такова право.

През 2023 г. приходите са 36 млн. 242 хил. лв., а разходите 35 млн. 116 хил. лв. Приходите от Здравната каса са 26,5 млн. лв., с 2,5 млн. лв. повече от предходната година /73,06 %/, от МЗ – 4 млн. лв. /10,98  %/, от медицински услуги – 6,53 %, от продажба на материали – 3,57 %.  От всички държавни финансирания през 2023 г. /МЗ, УНИЦЕФ, дарители/ приходите са 5,3 млн. лв.  Болницата отчита печалба в размер на 1 млн. 73 хил. лв. заради повече преминали болни и по-високите цени на клинични пътеки и процедури, заплащани от РЗОК.

Ето някои от дейностите, които плаща МЗ.  Средствата за Спешната медицинска помощ в МБАЛ са 1 млн. 456 хил. лв. – с 320 000 лв. повече спрямо предходната година. Приходите за медицинска експертиза в ТЕЛК са 154 000 лв.; за лечение на пациенти с туберкулоза в отделението в Нови пазар са 140 000 лв. Приходите за финансиране на дейности в отдалечен район са 445 000 лв. Инфекциозното отделение с началник д-р Албена Костова е получило субсидия за поддържане готовност за епидемия от 840 000 лв. за 30 легла, плюс 700 000 лв. за дейността му през 2023 г. Сега пациентите са много по-малко, но затова пък през нощта има дежурен лекар, с който не всички отделения могат да се похвалят.

Болницата е получила 700 000 лв. за поддържане готовност за оказване на медицинска помощ при бедствия, аварии, катастрофи за 24-часов режим на работа. Осигурени са 24 000 лв. за подобряване базата на отделението по съдебна медицина. За допълнителни трудови възнаграждения на координатора по донорство отчетени са 19 000 лв. от ИА „Медицински надзор”. За подобряване на майчиното и детското здравеопазване са получени 41 000 лв., а за обучението на двама специализанти държавна поръчка – 46 000 лв.

МБАЛ отчита приходи от наеми 323 000 лв.  Скок от 297 000 лв. имат приходите от продажба на медицински изделия, кръвни биопродукти, наркотични медикаменти. Болницата е получила 239 000 лв. – неплатена надлимитна дейност за 2017 г.  от Здравната каса.

МБАЛ обяви търг за бившата кухня с начална цена 300 лв. месечно

Разходите за медикаменти и консумативи в болницата са намалели, те са в размер на 6,5 млн. лв. при 7 млн. лв. за предходната 2022 г., както и за външни услуги  – 1,3 млн. лв. Но средствата за персонала са се увеличили със 724 000 лв. Те са 22,6 млн. лв. и са над 64 % от всички разходи.

В сравнение с предходната година по-малко са разходите за електроенергия и газ, увеличени са за вода. Разходите за храна на пациентите са намалели от 198 000 лв. на 171 000 лв., а за храна на персонала са скочили от 229 000 лв. на 277 000 лв.

За постелен инвентар, облекло и лични предпазни средства са отделени едва 2000 лв. при остарялото прогнило спално бельо на 400 легла. Да не говорим за старата мебел и дюшеци от миналия век, от които се оплакват пациенти от години.

В разходи за материали са отразени „други материали” на стойност 167 000 лв. „Защо не са посочени конкретно?”, питат общински съветници, които четоха доклада.

Ето някои от външните услуги на МБАЛ-Шумен през 2023 г. За транспорт и обезвреждане на опасни отпадъци са похарчени 77 000 лв., за транспортни услуги – 149 000 лв., за охрана 84 000 лв., за юридически и одиторски услуги – 34 000 лв. И тук има графа „други” – 105 000 лв.  За какво са харчени тези пари?

За командировки – 7000 лв., санкции на РЗОК и МЗ – 8000 лв., закуски за кръводарители – 25 000 лв., съдебни разноски – 1000 лв.,  лихви и неустойки по договори – 18 000 лв. Други разходи – 23 000 лв. Кои са те?

Съгласно нормативните документи в периода на Ковид пандемията през 2022 г. са начислени допълнителни разходи за работа в неблагоприятни условия на персонала в размер на 1 млн. 522 хил. лв., както и 285 хил. лв. За осигуровки. Допълнителното възнаграждение на лекари, специалисти по здравни грижи и санитари е било общо 694 хил. лв., 134 хил. лв. осигуровки. През 2023 г. такива плащания няма.

Възнаграждения и обезщетения на членовете на органите на управление на „МБАЛ-Шумен” АД – 197 000 лв. /по 16 416 лв. месечно за тримата членове на директорския борд на болницата/. Обезщетения за какво?

Обезщетенията по КТ на персонала в болницата са 122 000 лв. Начисления за доходи при пенсиониране – 185 000 лв. Отчита се застаряващата структура на персонала.

Обезщетенията по Кодекса на социалното осигуряване са 90 000 лв., а само на членовете на органите на управление на дружеството – 2000 лв. За социални разходи  – 402 000 лв.

За 2023 г. разходите за външни услуги са в размер на около 1,3 милиона лева. Увеличени са разходите за абонаментна поддържка с 28 000 лв., за други външни услуги – с 45 000 лв./какви?/, по граждански договори – с 48 000 лв. /с кого са сключени?/

Намаляват разходите за транспортиране и обезвреждане на опасни отпадъци с 64 000 лв., разходите за текущ ремонт – със 121 000 лв.

Разходите за персонала през 2023 г. са скочили със 724 000 лв. спрямо същите през 2022 г. Здравната каса спира плащанията на допълнителни възнаграждения за работа с пациенти с Ковид. От 1.04.2022 г. и от 1.01.2023 г. е увеличена минималната работна заплата за страната, в резултат  на което са увеличени основните заплати в шуменската болница.

От 1.08.2022 г. са увеличени основните работни заплати в 10 отделения. От 1.09.2023 г. са увеличени работните заплати на медицинските специалисти в тях. От 1.10.2023 г. са увеличени работните заплати на останалия персонал. Въпреки това основните работни заплати на персонала в шуменската болница са под договорените в Браншовия колективен трудов договор в отрасъл „Здравеопазване” нива.

Начисления за неизползвани отпуски са 743 000 лв.  Осигурителните вноски върху тях са 143 000 лв.  Общо 886 000 лева! Не става ясно колко служители са това, на какви длъжности. В МБАЛ работят 774 души, от които 275 немедицински персонал. Като причина се изтъква недостатъчния брой на персонала, високата натовареност и невъзможността на служителите да ползват платен отпуск.

Други разходи за дейността на болницата – 1,5 милиона лева /данъци, такси, обезщетения, командировки, съдебни разноски, лихви и неустойки по договори и др./

Придобитите активи от източници на финансиране са 509 000 лв., от които собствени средства 160 000 лв., от МЗ – 175 000 лв., други дарители – 174 000 лв. От тези активи новопридобитата медицинска апаратура през 2023 г. е на стойност 427 000 лв.

Със средства за капиталови разходи от МЗ през 2022 г. е започнал ремонт на операционния блок – първият етап стартира през 2023 г. За него е сключен договор за доставка на медицинска апаратура, за който е направено авансово плащане. Строителството и доставката ще приключи до края на 2024 г.

През 2021 г. и 2022 г. болницата е сключила договор с МЗ за предоставяне на целева субсидия за доставка на ядрено-магнитен резонанс /1,5 тесла/. В т.ч. ремонт и оборудване на помещенията за ЯМР.  През 2023 г. е направено авансово плащане по договора и са започнали ремонтите. До края на 2024 г.  се планира апаратурата да заработи.

През 2023 г. от МЗ са получени 386 000 лв., от които за Кръводарителния център за работа при кризи – ехограф на стойност 111 000 лв.; за отделението по образна диагностика – преносим рентгенов апарат за 203 000 лв., система за назална високопоточна кислородна терапия – 8000 лв., за ОАИЛ – пациентски монитор за 4000 лв., система за болничните отпадъци – 33 000 лв., за второ вътрешно отделение – ехокардиограф за 3000 лв. Оборудване за спешното отделение – 24 000 лв.

В края на 2023 г. /!/ МЗ е сключило договор с болницата по проект за обособяване на изолирана структура за лечение и наблюдение на пациенти с Ковид и други заразни болести на стойност 340 000 лв. – изграждане на външен асансьор, изграждане на вентилация и „чиста стая” за обеззаразяване на третия етаж на терапевтичния блок за инфекциозното отделение, които трябва да завършат до края на 2024 г.  Извънредната епидемична обстановка беше отменена на 1 април 2022 г.!  На 10 юни 2022 г. д-р Костов изпраща писмо до община Шумен за учредяване право на строеж върху общинска земя във връзка с проекта за асансьор.

Не трябваше ли приоритет на МЗ и МБАЛ-Шумен да е детското отделение, на което предстои ремонт и за което е уведомено МЗ?

Най-големият дарител „Алкомет” АД е осигурил апаратура на клиничната лаборатория за 32 000 лв., невромониторна система за хирургия на глава и шия и апаратура за отделението УНГ за 48 000 лв. От компанията „Българска Коледа” е получена апаратура за неврологичното отделение за 47 000 лв. и инкубатор за недоносените бебета за 29 000 лв.

Към 31.12.2023 г. неплатените от Здравната каса пари за дейност  са 2,2 млн. лв.

От МЗ са получени 127 000 лв. за изграждане на болнично вертолетно летище.

За ремонт на помещението на ЯМР общините са осигурили общо 235 000 лв. – 180 000 лв. от община Шумен, 10 000 лв. от община Венец, 15 000 лв. от община Каолиново, 12 000 лв. от община Каспичан, по 9000 лв. са дали общините Хитрино и Никола Козлево.

На Общо събрание на акционерите на 31 май 2023 г. е решено да се сключи договор за кредит овърдрафт до 1,6 милиона лева с краен срок на плащане до 5 август 2026 г. Кредитът е обезпечен с настоящи и бъдещи вземания по договори и анекси с НЗОК.

Към 31.12.2023 г. задълженията към доставчици са за около 1,3 млн. лв.  Няма просрочени задължения.

Задълженията към персонала са 3 млн. 97 хил. лв. – 2 млн. лв. за заплати и осигуровки, над 1 млн. лв. за неизползвани платени годишни отпуски.  

Нетната печалба за 2023 г. е 1 млн. 73 хил. лв.

През 2023 г. в болницата са преминали 18 162 пациенти /в оперативните отделения със 740 повече/. Починалите в МБАЛ – Шумен миналата година са 535 души – 2,94% от пациентите. За сравнение, ето данни за 2014 г.: преминалите за лечение в болницата са били са 20 593, починалите – 417, или 2,02%. Скок на смъртността, както коментират и съветници, които четоха доклада.  

През 2022 г., когато все още беше в сила Ковид епидемията, в болницата са лекувани 17 258 пациенти, починалите са 642. И съветниците се връщат на таблицата „Разходи”, в която е отразено, че за медикаменти и консумативи през 2023 г. са изразходвани 6 млн. 537 хил. лв., срещу 7 млн. 25 хил. лв. през 2022 г. Почти половин милион лева по-малко са дадени за медикаменти миналата година при скок на болните!От какво са пестили при лечението? По-евтини лекарства? По-евтина диагностика, изследвания?” – са въпросите.

Рисковите фактори за лечебното заведение са недостиг на кадри, недофинансирани медицински дейности, увеличаване пациентите в тежко състояние, конкурентен натиск от други болници. Паричните средства на болницата са в пет търговски банки.

Срещу МБАЛ-Шумен има заведени съдебни дела за лекарски грешки от три лица от 2021 г. насам с искове за 15 000 лв., 70 000 лв., третото е висящо.

Възнаграждения на управляващите МБАЛ – Шумен за 2023 г. са следните: председателят на Съвета на директорите проф. Лидия Георгиева е получила 41 184 лв., заместник-председателят Хатидже Стижарлиева – 40 896,51 лв.; изпълнителният директор Димитър Костов – 108 083,49 лв.; управителят на МЦ на МБАЛ Камен Граматиков – 19 180,87  лв.

Според доклада, една от целите на МБАЛ-Шумен е публичност и прозрачност на дейността. И ние съдействаме на директора за това.

В инвестиционния план на болницата са включени следните проекти: Закупуване на нов компютърен томограф /скенер/, настоящият е на 15 години; два парно-вакумни анализатори,  сегашните автоклави в стерилизационното звено са закупени през 1997 г., често аварират, което пречи на нормалния стерилизационен процес. Защо чак сега? Вътрешноболничните инфекции са факт. Изграждане на вътрешна пожарогасителна система в хирургическия блок за 80 000 лв., съществуващата не обхваща всички помещения. Изграждане на отоплителна система в терапевтичния блок. Болницата кандидатства по проект за закупуване на ехограф и мамограф за онкологични заболявания. Очакват се 4 апарата за хемодиализа с пари от дарения. Закупуване на ехограф за образна диагностика.

Новата стерилизационна се открива по швейцарски проект през 1997 г.

Какво още трябва да бъде направено? Около 100 000 лв. са нужни за неотложни ремонти на медицинска апаратура. Втори и трети етап от ремонта на операционния блок. Строително-ремонтни дейности в хирургическия блок за пребазиране на детското отделение. Ремонт на старата сграда на детското отделение. Ремонт на неврологичното отделение и изграждане на Център за тромболизи /за инсултите/.  Нужно е дофинансиране на вертолетното летище със 70 000 лв.

Трябват още средства за ремонт на помещенията за новия скенер и на помещенията на ангиографската система. Д-р Костов пише, че още 304 200 лв. за нужни за ремонта на помещенията за ЯМР. А до момента вече са преведени 235 000  лв. от общините и 92 196 лв. от МЗ за ремонт! „Това са 631 396 лева за ремонт на помещенията за ЯМР? Абсурд! Кои са фирмите?” – реагираха финансисти.

Планиран е ремонт на помещенията на втория етаж в терапевтичния блок за пребазиране на администрацията. Сегашните административни кабинети ще бъдат заети от Спешното отделение – ремонт по европроект. Предстои пребазиране на болничната аптека в сутерена на терапевтичния блок. Планиран е ремонт на отоплителната система на хирургическият блок, който е построен през 1987 г., но от 2000 г. всеки директор го ремонтира до днес. Около 1 млн. лв. са изхарчени за изолация, смяна на топлопреносна мрежа и др., като се започне с проекта по фонд „Козлодуй” през 2005 г., 216 000 лв. от МЗ през 2014 г. и т. н.  Категорично има проблем с качеството на работата и материалите!

На последното заседание на здравната комисия докладната за Общото събрание на МБАЛ-Шумен мина формално.  Дългогодишните общински съветници припомнят на новия кметски екип, че в такива случаи се кани главната счетоводителка на болницата, за да даде разяснения, каквато беше практиката досега. Научихме, че тя е напуснала преди два месеца. Подписала е счетоводния баланс на 3 април 2024 г. Изпълнителният директор на МБАЛ-Шумен предлага промяна в устава на дружеството: да се назначи регистриран одитор чрез директно възлагане.

Условията и обслужването в областната болница не удовлетворяват гражданите. Определени политически сили в Шумен смятат, че трябва да се смени ръководството на МБАЛ-Шумен, като се назначи проверка от Агенция „Държавен финансов контрол” за 6-годишния период на управление на д-р Костов.

Валентина МИНЧЕВА

Снимки Валентина МИНЧЕВА

Коментари

коментар

4 КОМЕНТАРИ

  1. Трябва да се назначи финансов одит за 6 години назад на МБАЛ Шумен.

  2. Загуба или печалба,поне има къде да отидем по спешност!Незнам какво цели авторката с публикациите си в последно време!Неосигурените къде отиват,Г-жо Журналист???Защо вместо да обединявате -разделяте??

    • Кое точно ви „разделя“, като авторката цитира доклад за работата на болницата, подписан от самият директор на МБАЛ д-р Костов? Ако не ви харесват данните от доклада, вината за това не е авторката, нито пък на който и да е журналист.

      • Като Ви се наложи спешна медицинска намеса тичайте при семейство Арнаудови! Ако не Ви излекуват, поне ще ви кажат къде да отидете в София или Варна!😀

Отзиви

Моля, напишете вашия коментар
Вашето име